Disclaimer voor Activiteitenboerderij en camping Hammerslag

Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

COPYRIGHT

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Activiteitenboerderij en camping Hammerslag is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Activiteitenboerderij en camping Hammerslag

AANSPRAKELIJKHEID

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Activiteitenboerderij en camping Hammerslag te mogen claimen of te veronderstellen.

Activiteitenboerderij en camping Hammerslag streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanning de informatie of inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Indien je onjuistheden of andere onvolledigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij dit bij ons te melden zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Activiteitenboerderij en camping Hammerslag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.